sr | en                  
   
 
 

Profil

 
KULTURKLAMMER - Centar za kulturne interakcije je organizacija civilnog društva koja kroz različite forme javnog delovanja podstiče integraciju kulturnih resursa u održivi razvoj zajednice, kao i delatno i odgovorno uključivanje građana i svih društvenih aktera u procese kulturnog razvoja. Delovanjem u različitim oblastima socio-kulturnog života organizacija teži da stimuliše pozitivne promene u društvu i da doprinese demokratizaciji sektora kulture i društva u celini.

Osnivači
Ciljevi
Misija